Privacyverklaring

 • Verfgroothandel Jonker & Co B.V.
Van Slingelandtplein 8
1051 DD Amsterdam
KvK nummer: 33000536
 
 • Verfgroothandel De Longte Verfprodukten B.V.

Cornelis Troostplein 16-18
1072 JK Amsterdam
KvK nummer: 33067276

 
De verdere contactgegevens van iedere vestiging zijn te vinden op de website www.jonkerverf.nl
 
contactpersoon voor privacy-zaken is: Esther Zonjee.
 
Met ‘wij’ wordt in deze privacyverklaring iedere vestiging bedoeld. In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘Verfgroothandel Jonker & Co’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.
 
Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.
 
Cookies
Wij maken op onze website geen gebruik van cookies

Persoonsgegevens
a. Algemeen en doelen.
De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.
 
I. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers ter uitvoering van de koopovereenkomsten die wij met ze sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en leveranciers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren.
 
II. Voorts verwerken wij persoonsgegevens van klanten met als doel het toezenden van reclame. Personen kunnen zich hiervoor te alle tijde afmelden door middel van het zenden van een e-mail aan: info@jonkerverf.nl

b. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:
 • naam, adres, (woon)plaats
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • IBAN nummer
 • BTW nummer
 • financiële-, factuur-, en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten.


c. Verstrekking aan derden.

Voor het verzenden van reclamefolders verstrekken wij persoonsgegevens (alleen postadresgegevens) van onze klanten aan de partij die dit voor ons uitvoert. Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan anderen dan de bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van onder a genoemde doelen. Deze derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Verfgroothandel Jonker & Co. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Verfgroothandel Jonker & Co heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
 
d. Onze leveranciers of dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens.

e. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende perioden. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

f. Van wie krijgen we persoonsgegevens. Wij verkrijgen persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periode. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

g. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij verkrijgen persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.
 
 
Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
 • Informatie en inzage: u kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en wij vertellen u graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.
 • Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van u hebben dan passen wij die op uw verzoek aan.
 • Vergetelheid: op uw verzoek om wissing van uw persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.
 • Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te laten beperken.
 • Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.
 
Naast bovengenoemde rechten kunt u uw toestemming intrekken voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van reclame. U kunt uw toestemming intrekken door uw intrekkingsverzoek per e-mail te verzenden aan: info@jonkerverf.nl
 
 
Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 
 
Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.
 
 
Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02/12/2018.